شعب سپه
نسخه: 1.0
دسته: مسیریابی
person 7 empty star full star full star full star full star
قیمت: رایگان
زبان: انگلیسی
شرکت سازنده:
Yara

شعب سپه (شعب سپه)

توضیحات

سـامانه جسـتجوگر و مسـیریابی شـعب بانـک سـپه، اطلاعـات کلـی در ارتبـاط بـا شـعب ایـن بانـک در سراسـر کشـور را در اختیـار مشتریان خود قرار میدهد. برخی از این امکانات عبارتند از: - امکان جستجوی شعب براساس نام، کد شعبه و یا بخشی از نشانی محدوده مورد نظر - امکان جستجوی و ارائه لیست شعب در شعاع موقعیت مکانی کاربر - امکان مشاهده مشخصات شعبه از جمله نشانی، تلفن تماس، نمابر، وجود دسـتگاه عابربانـک، سیسـتم نوبـت دهـی صـف، ارائـه خدمات ارزی، صدور آنی کارت، مدیریت شعب منطقه تحت سرپرستی و... - اعلام مسیر پیشنهادی برای رسیدن به شعبه مورد نظر بـا در نظـر گـرفتن کلیـه مسـیرهای احتمـالی بـا اسـتفاده از وسـائل نقلیـه عمومی (مترو، تاکسی، خطوط اتوبوس رانی و BRT) در شهر تهران - نمایش مسیر برای رسیدن به شعبه مورد نظر بر روی نقشه - موقعیت مکانی دقیق (مبتنی بر GPS و شبکه اینترنت) - موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه اینترنت) - نمایش موقعیت کاربر بر روی نقشه - تماس مستقیم با شماره تلفنها مندرج، بدون نیاز به خروج از برنامه

سـامانه جسـتجوگر و مسـيریابی شـعب بانـک سـپه، اطلاعـات کلـی در ارتبـاط بـا شـعب ایـن بانـک در سراسـر کشـور را در اختيـار مشتریان خود قرار میدهد. برخی از این امکانات عبارتند از: - امکان جستجوی شعب براساس نام، کد شعبه و یا بخشی از نشانی محدوده مورد نظر - امکان جستجوی و ارائه ليست شعب در شعاع موقعيت مکانی کاربر - امکان مشاهده مشخصات شعبه از جمله نشانی، تلفن تماس، نمابر، وجود دسـتگاه عابربانـک، سيسـتم نوبـت دهـی صـف، ارائـه خدمات ارزی، صدور آنی کارت، مدیریت شعب منطقه تحت سرپرستی و... - اعلام مسير پيشنهادی برای رسيدن به شعبه مورد نظر بـا در نظـر گـرفتن کليـه مسـيرهای احتمـالی بـا اسـتفاده از وسـائل نقليـه عمومی (مترو، تاکسی، خطوط اتوبوس رانی و BRT) در شهر تهران - نمایش مسير برای رسيدن به شعبه مورد نظر بر روی نقشه - موقعيت مکانی دقيق (مبتنی بر GPS و شبکه اینترنت) - موقعيت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه اینترنت) - نمایش موقعيت کاربر بر روی نقشه - تماس مستقيم با شماره تلفنها مندرج، بدون نياز به خروج از برنامه If you feel a need for finding the nearest Sepah Branch or be informed about the status of ATMs All around the country, this application can help you. The Features of this application are: • Search particular Sepah branch • Show the branch information • Show the status of ATM • Search the nearest branch • Navigate and inform about the public transportation


توضیحات بیشتر

no screenshot for iphone

no screenshot for ipad