نرم افزارهای تولیدی Pangea Software, Inc. در سیبچه